Thorsminde Coastal Roklub

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Thorsminde Coastal Roklub,
- tirsdag den 19.02.19 kl. 18:30 i Havet og Fjordens Hus, Thorsminde.


Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter.

1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. - Offentliggøres skriftligt inden generalforsamlingen ved udsendelse til medlemmerne på mail og ved opslag på www.thorsminderoning.dk / medlemssiden.
3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse. - Revideret regnskab for 2018 findes på www.thorsminderoning.dk / medlemssiden.
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Behandling af indkomne forslag. - Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger (tirs. 5.2.19) før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab, sådan at dette er medlemmerne i hænde senest én uge (tirs. 13.2.19) før generalforsamlingen.
7) Valg af formand (i lige år).
8) Valg af kasserer (i ulige år). - Hother genopstiller.
9) Valg af rochef (i ulige år). - Gitte genopstiller.
10) Valg af to bestyrelsesmedlemmer (et medlem i lige år og et medlem i ulige år). - Rikke genopstiller.
11) Valg af én suppleant til bestyrelsen (hvert år). - Lisbet genopstiller.
12) Valg af revisor og revisorsuppleant (hvert år).
13) Eventuelt.


Niels Iversen
Formand
Thorsminde Coastal Roklub


25.1.2019-ni

Facebook

Kalender


Copyright © 2015.